Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1.Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Jazz Paardencoaching
1.2. Jazz Paarden Coaching: Margriet Bakker, handelend voor de opdrachtnemer Jazz Paarden Coaching
1.3. Partijen: Opdrachtgever en Jazz Paarden Coaching
1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door Jazz Paarden Coaching aangeboden diensten
1.5. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
1.6. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

2.Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Jazz Paarden Coaching partij is.
2.2 Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Jazz Paarden Coaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

3.Vertrouwelijkheid

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4.Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jazz Paarden Coaching

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jazz Paarden Coaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte Jazz Paarden Coaching heeft bereikt, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

5.Annulering door Opdrachtgever

5.1 Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een bedrijfstraining annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
-Bij annulering tot dertig dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Jazz Paarden Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.

-Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Jazz Paarden Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Jazz Paarden Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Jazz Paarden Coaching en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor Jazz Paarden Coaching kosten aan derden met zich meebrengt dan is Jazz Paarden Coaching gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5 Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6.Annulering door Jazz Paarden Coaching

6.1 Jazz Paarden Coaching kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de trainer en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.
6.2 Jazz Paarden Coaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door Jazz Paarden Coaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Jazz Paarden Coaching.
6.3 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7.Uitvoering van de opdracht

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Jazz Paarden Coaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3 Jazz Paarden Coaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Jazz Paarden Coaching ingeschakelde hulppersonen.

8.Facturatie en betaling

8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan Jazz Paarden Coaching betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is Jazz Paarden Coaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.

9.Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan activiteiten van Jazz Paarden Coaching geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van Jazz Paarden Coaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.
9.3 Jazz Paarden Coaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden,mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is Jazz Paarden Coaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Jazz Paarden Coaching.
9.5 Jazz Paarden Coaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Jazz Paarden Coaching ter beschikking staande onroerende zaak.
9.6 Opdrachtgever vrijwaart Jazz Paarden Coaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Jazz Paarden Coaching is uitgesloten.

10.Trainingsmaterialen

10.1 Alle door Jazz Paarden Coaching geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Jazz Paarden Coaching.
10.2 Deelnemers zijn gerechtigd de onder 10.1 bedoelde zaken te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik door anderen alsmede te vermenigvuldigen of door te geven mits daarbij de herkomst, van Jazz Paarden Coaching, steeds duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld.
10.3 Opdrachtgever zal bij schending van deze verbintenis door Jazz Paarden Coaching geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.4 Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Jazz Paarden Coaching.

11.Geschillen

11.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jazz Paarden Coaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Jazz Paarden Coaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van het Jazz Paarden Coaching bevoegd zijn.
11.3 Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.